ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
X
GO
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

Δημιουργία Επενδυτικής Επιχείρησης

Η Κύπρος μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε διεθνή κόμβο στη Μεσόγειο για εταιρείες επενδύσεων και ανταλλαγής συναλλάγματος, καθώς αρκετές εκατοντάδες τύποι επενδυτικών εταιρειών δημιουργούν τις εγκαταστάσεις τους σε τοπικό επίπεδο και συναλλάσσονται διεθνώς, εκμεταλλευόμενες το χαλαρό ρυθμιστικό περιβάλλον της Κύπρου, το χαμηλό φορολογικό καθεστώς και το χαμηλό κόστος εγκατάστασης.

 

Η CYAUSE Audit Services βοηθά τους πελάτες της στη σύσταση Κυπριακής Επενδυτικής Εταιρείας, (εφεξής αναφερόμενη ως "ΚΕΠΕΥ"). Η εταιρεία μπορεί να παρέχει χρηματοοικονομικές υπηρεσίες οπουδήποτε στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης χαρτοφυλακίου και της χρηματιστηριακής διαμεσολάβησης.

 

Διαθέτουμε επίσης μια εξειδικευμένη αφοσιωμένη ομάδα που εκτελεί εργασίες βοήθειας για τη συμμόρφωση σε ορισμένους από τους μεγαλύτερους φορείς στην Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον κ. Τραμουντανέλλη Κυριάκο στο: kt@cyprusaccountants.com.cy.

 

Τα μοναδικά πλεονεκτήματα της ίδρυσης μιας επενδυτικής εταιρείας στην Κύπρο είναι τα εξής:

 • Αφορολόγητο εισόδημα από τη διαπραγμάτευση τίτλων

 • Καμία εφαρμογή ΦΠΑ

 • 12,5% εταιρικός φόρος επί των άλλων εισοδημάτων (μη εμπορίας τίτλων) που παράγονται

 • Απλουστευμένες διαδικασίες διαπραγμάτευσης για ίδιο λογαριασμό σε ΚΕΠΕΥ

 • Απλές διαδικασίες σύστασης

 

 

ΥΠΗΡΕΣIΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (CIF)

 

Επενδυτικές υπηρεσίες

 • Διαχείριση χαρτοφυλακίου

 • Επενδυτικές συμβουλές

 • Λήψη και διαβίβαση εντολών σε σχέση με ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα

 • Εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών

 • Διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό

 • Αναδοχή χρηµατοπιστωτικών µέσων ή/και τοποθέτηση χρηµατοπιστωτικών µέσων µε σταθερή δέσµευση

 

Βοηθητικές υπηρεσίες

 • Φύλαξη και διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένης της θεματοφυλακής και των συναφών υπηρεσιών

 • Χορήγηση πιστώσεων ή δανείων σε ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα, όταν η επιχείρηση που χορηγεί την πίστωση ή το δάνειο συμμετέχει στη συναλλαγή

 • Παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη δομή του κεφαλαίου, τη βιομηχανική στρατηγική και τις υπηρεσίες που σχετίζονται με συγχωνεύσεις και την αγορά επιχειρήσεων

 • Υπηρεσίες συναλλάγματος όταν αυτές συνδέονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.

 • Επενδυτική έρευνα και χρηματοοικονομική ανάλυση ή άλλες μορφές

 • Υπηρεσίες που σχετίζονται με την ανάληψη κινδύνων

 

Χρόνος εγγραφής: Η διαδικασία υποβολής αίτησης διαρκεί συνήθως περίπου 6 - 8 μήνες.

 

ΓΙΑΤΙ Η ΚΥΠΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (C.I.F.)

 • Αφορολόγητα μερίσματα που λαμβάνονται και καταβάλλονται

 • Χαμηλό κόστος εγκατάστασης και διαθεσιμότητα προσωπικού υψηλής ποιότητας

 • Χαμηλότερος φορολογικός συντελεστής στην ΕΕ με 12,5% εταιρικό φόρο

 • Δεν υπάρχουν παρακρατούμενοι φόροι

 

Άλλες φορολογικές εκτιμήσεις

 • Απαλλαγή από ζημίες ομίλου (μόνο για κυπριακές εταιρείες)

 • Πλήρης απαλλαγή από το φόρο κατά την πώληση θυγατρικής εταιρείας

 • Καμία φορολογία κατά τη διάθεση μετοχών ή την εκκαθάριση της κυπριακής εταιρείας χαρτοφυλακίου

 

Αυτά επιτυγχάνονται μέσω:

 • Του εκτεταμένου κυπριακού Δικτύου Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας 

 • Οδηγία της ΕΕ για τις μητρικές θυγατρικές 

 • Μέρος της ΕΕ και της Ευρωζώνης - η Κύπρος περιλαμβάνεται στον λευκό κατάλογο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.)


Ενδιαφέρεστε για τη δημιουργία Επενδυτικής Εταιρείας; Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.