Μάλτα
X
GO
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΜΑΛΤΑ

 

Η σύσταση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης στη Μάλτα έχει πολλά πλεονεκτήματα για τους ιδιοκτήτες. Η Μάλτα διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο διπλών φορολογικών συμβάσεων, μια γρήγορη διαδικασία σύστασης και ένα ανταγωνιστικό φορολογικό σύστημα. Η διαθεσιμότητα ενός αγγλόφωνου εκπαιδευμένου εργατικού δυναμικού καθιστά τη Μάλτα δημοφιλή επιλογή για εταιρείες από όλο τον κόσμο για την εγγραφή εταιρείας.

 

Πλεονεκτήματα

 • 5% φόρος μερισμάτων για τις εμπορικές εταιρείες (ο φόρος εταιριών 35% γίνεται 5% δεδομένης της επιστροφής φόρου για τις εμπορικές εταιρείες)

 • Αφορολόγητο για τις εταιρείες χαρτοφυλακίου (ο φόρος 35% γίνεται 0%, δεδομένων των φορολογικών πλεονεκτημάτων για τους μετόχους των εταιρειών χαρτοφυλακίου)

 • Εκτεταμένο δίκτυο συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας

 • Οι φόροι κεφαλαιακών κερδών είναι αφορολόγητοι (υπό προϋποθέσεις)

 • Το εισόδηµα από µερίσµατα µπορεί να είναι αφορολόγητο για "συµµετοχές σε θυγατρικές "* ή να φορολογείται από 35% έως 6,25% για "µη συµµετοχές σε θυγατρικές" ανάλογα µε την ισχύουσα συνθήκη αποφυγής διπλής φορολογίας, δηλαδή ανάλογα µε τη φορολογική δικαιοδοσία της θυγατρικής.

 • Επιτρέπονται οι υπηρεσίες υποψηφίων

 • Τα αγγλικά είναι η επίσημη γλώσσα

 

Μειονεκτήματα

 • 5 - 10 ημέρες για την ενσωμάτωση

 • Δημόσια καταγραφή των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας που υποβάλλονται και των καταστατικών πληροφοριών

 • Πρέπει να τηρούνται κατάλληλα λογιστικά αρχεία

 • Απαιτούνται ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις από τοπικό εγγεγραμμένο ελεγκτή / ελεγκτικό γραφείο

 • Οι φορολογικές δηλώσεις πρέπει να κατατεθούν και να υποβληθούν στην τοπική φορολογική υπηρεσία

 • Απαιτείται εγγραφή στον ΦΠΑ

 • Τέλη σύστασης κατά μέσο όρο ανάλογα με την έκδοση μετοχικού κεφαλαίου (από 245 - 1.500)

 

Χαρακτηριστικά

 • Μετοχικό κεφάλαιο - το ελάχιστο είναι 1165 ευρώ

 • Απαιτείται η εφαρμογή των ΔΠΧΑ για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων 

 • Τουλάχιστον ένας διευθυντής τοπικός ή διεθνής- μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο

 • Μετοχικό κεφάλαιο- ονομαστικές μετοχές, προνομιούχες μετοχές, εξαγοράσιμες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου. Δεν επιτρέπονται ανώνυμες μετοχές

 • Περιορισμός σε τραπεζικές υπηρεσίες, υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών και διαχείρισης ασφαλιστικών καταπιστευμάτων, συστήματα συλλογικών επενδύσεων.

 • Απαιτείται έδρα στη Μάλτα

 • Νόμος περί εταιρειών του 1995

 

Αφορολόγητο εισόδημα από μερίσματα θυγατρικών & συμμετοχές σε θυγατρικές: Ο νόμος περί εταιρειών της Μάλτας απαιτεί από την εταιρεία χαρτοφυλακίου να είναι σε θέση να αποδείξει ότι ασκεί επαρκή έλεγχο στις θυγατρικές της- "Συμμετοχική συμμετοχή" προκειμένου να τους χορηγήσει το 0% φόρο εισοδήματος από μερίσματα. 

 

Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση του "Συμμετοχικού Συμφέροντος" της μητρικής εταιρείας είναι τα ακόλουθα:

 

Τουλάχιστον δύο από τα τρία δικαιώματα ψήφου

 • Δικαίωμα ψήφου

 • Δικαίωμα στα κέρδη (δικαίωμα μερίσματος)

 • Δικαίωμα λήψης περιουσιακών στοιχείων ή κεφαλαίων κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης

 

Επιπλέον, πρέπει να πληρείται τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα 6 κριτήρια

 • Η μητρική εταιρεία της Μάλτας κατέχει πάνω από 10% των μετοχών της θυγατρικής της, ή

 • Η μητρική εταιρεία της Μάλτας κατέχει μετοχές της θυγατρικής με αξία κτήσης τουλάχιστον 1.164.000 για συνεχή περίοδο τουλάχιστον 183 ημερών, ή

 • Η μητρική εταιρεία της Μάλτας κατέχει τις μετοχές της θυγατρικής και έχει το δικαίωμα, κατ' επιλογή της, να ζητήσει και να αποκτήσει το υπόλοιπο των μετοχών της θυγατρικής, ή

 • Η μητρική εταιρεία της Μάλτας κατέχει μετοχές της θυγατρικής και δικαιούται δικαίωμα πρώτης άρνησης σε περίπτωση προτεινόμενης διάθεσης, εξαγοράς ή ακύρωσης των μετοχών της θυγατρικής, ή

 • Η μητρική εταιρεία της Μάλτας κατέχει τις μετοχές της θυγατρικής εταιρείας και δικαιούται να συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο ή να διορίσει ένα πρόσωπο που θα συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο της θυγατρικής εταιρείας ως διευθυντής, ή

 • Η μητρική εταιρεία της Μάλτας κατέχει μετοχές της θυγατρικής για την προώθηση της δικής της επιχείρησης και όχι ως εμπορικό απόθεμα.