Γιβραλτάρ
X
GO
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ

 

Το Γιβραλτάρ είναι μια από τις παλαιότερες φορολογικές περιοχές που προσφέρει ταχύτητα και μια πολύ ευέλικτη φορολογική δομή για τις διεθνείς επιχειρηματικές εταιρείες του, οι οποίες έχουν τα παρακάτω πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

 

Πλεονεκτήματα

 • Μηδενικός φόρος

 • Ίδρυση σε λίγες ώρες

 • Επιτρέπονται οι υπηρεσίες υποψηφίων

 • Φτηνή ενσωμάτωση

 • Τα αγγλικά είναι η επίσημη γλώσσα

 • Κοινό δίκαιο (κατά περίπτωση)

 • Δεν υπάρχει έλεγχος συναλλάγματος*

 

Μειονεκτήματα

 • Πρέπει να καταρτίζονται λογαριασμοί διαχείρισης

 • Πρέπει να υποβάλλονται λογαριασμοί και ετήσια δήλωση

 • Πρέπει να υποβάλλονται ελεγμένοι λογαριασμοί εάν υπερβεί το όριο του κύκλου εργασιών άνω των 1.000.000 GIB

 • Δημόσιο αρχείο διευθυντών, μετόχων ή ετήσιες δηλώσεις

 • Συμμετέχουσα δικαιοδοσία στην ανταλλαγή πληροφοριών με πολλές χώρες 

 • Πρέπει να χρησιμοποιείται εγγεγραμμένος αντιπρόσωπος

 

Πρόσθετα χαρακτηριστικά

 • Μετοχικό κεφάλαιο - ελάχιστο 1 GBP, κοινά 2.000 GBP του 1 GBP το καθένα

 • Κατηγορίες μετοχικού κεφαλαίου - ονομαστικές μετοχές, ονομαστικές άνευ ονομαστικής αξίας, ανώνυμες μετοχές, προνομιούχες μετοχές, εξαγοράσιμες μετοχές, μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου

 • ΔΠΧΑ ή Γιβραλτάρ GAAP (παρόμοια με τα UK GAAP)

 • Απαιτείται τουλάχιστον ένας διευθυντής και ένας μέτοχος (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) και τοπική έδρα

 • Πρέπει να διοριστεί τοπικός γραμματέας της εταιρείας

 • Ο τοπικός ελεγκτής πρέπει να υπογράψει τις οικονομικές καταστάσεις

 • Περιορισμός των συναλλαγών σε τραπεζικές, ασφαλιστικές, εμπιστευτικές υπηρεσίες και διαχείριση, ασφάλιση, διαχείριση κεφαλαίων, συλλογικά συστήματα κινήτρων

 • Έδρα στο Γιβραλτάρ

 • Νόμος περί εταιρειών του Γιβραλτάρ

 

Πακέτο σύστασης

 • Μνημόνιο και καταστατικό της εταιρείας

 • Δήλωση συμμόρφωσης

 • Ανακοίνωση για την κατάσταση της καταχωρισμένης έδρας

 • Δήλωση ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου

 • Πιστοποιητικά μετοχών

 • Πιστοποιητικά των μετόχων, των διευθυντών, του γραμματέα της εταιρείας, της καταστατικής έδρας

 • Κυβερνητικό τέλος άδειας