ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟΣ
X
GO
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟΣ

 

Ένα διεθνές καταπίστευμα είναι μια συμφωνία μεταξύ του προσώπου που διατάσσει τη δημιουργία του (ο ιδρυτής) και των δικαιούχων του, όπου ο ιδρυτής καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο τα περιουσιακά στοιχεία του καταπιστεύματος θα διανέμονται στους δικαιούχους ή/και θα διαχειρίζονται από τους διαχειριστές που συνήθως είναι λογιστικές η δικηγορικές εταιρείες.

 

Το γραφείο μας, με την πάροδο των ετών ασχολείται όλο και περισσότερο με την παροχή βοήθειας σε διεθνείς εύπορους πελάτες ή/και οργανισμούς παρέχοντας φορολογικές δομές που περιλαμβάνουν διεθνή καταπιστεύματα, τα οποία εξυπηρετούν διάφορους στόχους, όπως:

 

Πλεονεκτήματα καταπιστευμάτων

 • Ασφάλεια των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο καταπίστευμα

 • Ασφαλής, δίκαιη, σύμφωνα με τις οδηγίες του ιδρυτή, διανομή των κερδών του καταπιστεύματος

 • Ανωνυμία και εμπιστευτικότητα του ιδρυτή

 • Μειωμένη φορολογία, εάν υπάρχει

 • Διατήρηση περιουσίας, εταιρείας ή ομίλου εταιρειών

 • Καμία υποχρέωση υποβολής εκθέσεων

 • Κληρονομικοί σκοποί (αποκλειόμενα πρόσωπα)

 • Κανένας έλεγχος συναλλάγματος

 • Δυνατότητα αλλαγής προέλευσης

 • Χαρακτηριστικά

 

Περισσότερες Πληροφορίες

 • Μια πράξη εμπιστοσύνης (trust) είναι μια συμφωνία που διέπει το καταπίστευμα η οποία καθορίζει σαφώς τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, τον τρόπο και τις διαδικασίες με τις οποίες θα λειτουργεί το καταπίστευμα.

 • Διατάκτης (settlor) είναι το πρόσωπο που δημιουργεί το καταπίστευμα δίνοντας ακριβείς οδηγίες στους διαχειριστές ως προς τη λειτουργία του καταπιστεύματος.

 • Οι διαχειριστές (trustees) είναι τα πρόσωπα στα οποία ο ιδρυτής δίνει την εξουσία να διαχειρίζονται το καταπίστευμα σύμφωνα με τις επιθυμίες του ιδρυτή. Μπορεί να είναι οποιοσδήποτε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο, από λογιστικές και ελεγκτικές εταιρείες έως οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο διορίζει ο ιδρυτής του καταπιστεύµατος. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι διαχειριστές είναι αδειοδοτημένες ελεγκτικές και ασφαλιστικές ή νομικές εταιρείες, οι οποίες εκτός από το καθήκον της δέουσας επιμέλειας έναντι του πελάτη τους (ιδρυτή) είναι νομικά υπεύθυνες για την εκτέλεση του καταπιστεύματος εντός των απαιτήσεων.

 • Δικαιούχοι (beneficiaries) είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι οι αποδέκτες των παροχών ή/και των περιουσιακών στοιχείων του καταπιστεύματος. Είναι τα πρόσωπα που δικαιούνται να λάβουν τις παροχές ή τα περιουσιακά στοιχεία με τον τρόπο που ορίζεται στην πράξη καταπιστεύματος.

 • Η πράξη καταπιστεύματος κατατίθεται ανάλογα με το επάγγελμα του διαχειριστή στους επαγγελματικούς τους φορείς και φυλάσσεται ασφαλισμένη. Μόνο με δικαστική εντολή σε ακραίες περιπτώσεις όπου εντοπίζεται απάτη (πράγμα εξαιρετικά σπάνιο) μπορούν οι εν λόγω επαγγελματικοί φορείς να παρουσιάσουν το καταπίστευμα σύμφωνα με τις οδηγίες των δικαστηρίων

 • Μεταξύ άλλων, η εταιρεία μας προσφέρει διακριτικά καταπιστεύματα, σταθερά καταπιστεύματα και εμπορικά καταπιστεύματα.