Νήσος Μαν
X
GO
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΜΑΝ

 

Οι εταιρείες της Νήσου Μαν είναι απλές με ελάχιστες απαιτήσεις υποβολής αρχείων και νομικές απαιτήσεις.

 

Οι εταιρείες που χρησιμοποιούνται για σκοπούς διεθνούς φορολογικού σχεδιασμού μπορούν να είναι:

 • Περιορισμένες με μετοχές

 • Περιορισμένες με εγγύηση

 • Περιορισμένης ευθύνης με μετοχές και εγγύηση

 • Απεριόριστες χωρίς μετοχές

 • Απεριόριστες με μετοχές

 

Πλεονεκτήματα

 • Κοινό δίκαιο (κατά περίπτωση)

 • Αγγλική γλώσσα

 

Μειονεκτήματα

 • Πρέπει να τηρούνται λογιστικά αρχεία

 

Χαρακτηριστικά

 • Δεν απαιτείται εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο ή απαιτήσεις διατήρησης κεφαλαίου

 • Δυνατότητα μεταφοράς έδρας, επανεγγραφής, συγχώνευσης και ενοποίησης

 • Ένας μόνο διευθυντής φυσικό πρόσωπο από οπουδήποτε στον κόσμο και νομικό πρόσωπο εάν κατέχει άδεια καταπιστευματοδόχου ή έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί τοπικά

 • Μοναδικός μέτοχος, φυσικό πρόσωπο

 • Απαιτείται εγγεγραμμένος, τοπικά εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

 • Απαιτείται εγγεγραμμένη διεύθυνση

 • Εφαρμοστέος νόμος (νόμος περί εταιρειών του 2006 και νόμος περί εταιρειών της Νήσου Μαν 1931-2004)

 

Πακέτο σύστασης

 • Πιστοποιητικό σύστασης

 • Μνημόνιο σύστασης