Επιχορήγησης Προσωπικού μέχρι και Ευρώ 6,600 (το άτομο)

Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με απόφοιτους Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης < 30 ετών

  • Πρόσληψη νέων ηλικίας μέχρι 30 ετών
  • Πτυχίο τουλάχιστον 3 χρόνων και μη σχετική εμπειρία
  • Διάρκεια 6 μήνες
  • Μισθός κατώτατος – €950 Μικτά
  • Aνώτατο ποσό επιχορήγησης είναι €1000 μηνιαίως
  • Mέγιστο χορήγημα €6600.