Πέντε νέα σχέδια επιδοτούμενης απασχόλησης

Σχἐδιο Παροχής κινήτρων για την απασχόληση νέων ηλικίας  25 μέχρι  29 ετών.

 • Πρόσληψη νέων ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών
 • Διάρκεια 10 + 2 (πρόσθετους μήνες χωρίς επιχορήγηση)
 • Μισθός κατώτατος – €870 μεικτά
 • Χορηγία για αυτό το σχέδιο ανέρχεται στο -  70%
 • Mέγιστο χορήγημα €8.400.

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Ανέργων Νέων Ηλικίας < 25 ετών

 • Πρόσληψη άνεργων νέων ηλικίας μέχρι  25 χρονών
 • Μισθός κατώτατος – €870 μεικτά.
 • Χορηγία προς τους εργοδότες - 50%
 • Διάρκεια 10 μήνες +  2 (πρόσθετους μήνες χωρίς επιχορήγηση)
 • Mέγιστο χορήγημα €6.000.

Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με απόφοιτους Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης < 30 ετών

 • Πρόσληψη νέων ηλικίας μέχρι 30 ετών
 • Πτυχίο τουλάχιστον 3 χρόνων και μη σχετική εμπειρία
 • Διάρκεια 6 μήνες
 • Μισθός κατώτατος – €950 Μικτά
 • Aνώτατο ποσό επιχορήγησης είναι €1000 μηνιαίως
 • Mέγιστο χορήγημα €6600.

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για πρόσληψη ανέργων ηλικίας > 50 ετών.

 • Πρόσληψη ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών
 • Μισθός κατώτατος – €870 μεικτά.
 • Διάρκεια 10 + 2 (πρόσθετους μήνες χωρίς επιχορήγηση)
 • Χορηγία για αυτό το σχέδιο ανέρχεται στο -  70%
 • Mέγιστο χορήγημα €8.400.

Σχέδιο Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς (De Minimis)

 • Εγγεγραμμένοι  στη δημόσια υπηρεσία απασχόλησης πέραν των 6 μηνών
 • Aνώτατο ποσό επιχορήγησης είναι €1000 μηνιαίως
 • Διάρκεια (4) μήνες
 • Μισθός κατώτατος – €870 μεικτά
 • Mέγιστο χορήγημα €4000
 • Μη σχετική εμπειρία