ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΙΣΧΥ

Α. Σχέδια ενισχύσεων για απασχόληση ανέργων:

A.1 Σχέδιο Επιδότησης της απασχόλησης με ευέλικτες ρυθμίσεις - ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΛΟΓΟ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 

Επιδότηση 65% μισθολογικού κόστους για 8 μήνες.

 

Δικαιούχοι για ένταξη στο Σχέδιο είναι:
Επιχειρήσεις/οργανισμοί σε οποιοδήποτε τομέα οικονομικής δραστηριότητας.

 

Αιτήσεις για συμμετοχή στο Σχέδιο γίνονται αποδεκτές από την ημερομηνία προκήρυξής του μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2014.

 

Τελευταίος μήνας για τον οποίο θα καταβληθούν χορηγίες καθορίζεται ο Ιούνιος 2015.

 

Τελευταία ημερομηνία έναρξης απασχόλησης για τα άτομα που εντάσσονται στο Σχέδιο, καθορίζεται η 1η Νοεμβρίου 2014.

Β. Σχέδια Ενισχύσεων σε Βιομηχανίες:

 

Β.1 Σχέδιο Ενισχύσεων σε κυπριακές επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν με δικά τους έξοδα σε εκθέσεις του εξωτερικού

 

Χρηματοδότηση 50% των σχετικών εξόδων συμμετοχής.

 

Το σχετικό έντυπο θα πρέπει να υποβληθεί 15 ημέρες πριν από την πραγματοποίηση της έκθεσης, για να εξασφαλίζουν τη σχετική έγκριση εκ των προτέρων.

 

B.2 Σχέδιο Ενισχύσεων σε κυπριακές επιχειρήσεις για διερεύνηση ξένων αγορών

 

Χρηματοδότηση για τα έξοδα μετάβασης.

 

Το έντυπο αίτησης πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλέι ένα μήνα πριν από την αναχώρηση του για το εξωτερικό.

 

Β.3 Σχέδιο Ενισχύσεων σε κυπριακές επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν σε εμπορικές εκθέσεις στο εξωτερικό στις οποίες συμμετέχει το Υπ. Εμπορίου με κρατικό περίπτερο

 

Καλύπτει το 100% των σχετικών εξόδων συμμετοχής.

 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν, όχι αργότερα από την ημερομηνία που καθορίζεται στις εγκυκλίους προκήρυξης.

 

Σε περίπτωση παράλειψης η αίτηση δεν θα λαμβάνεται υπόψη και θα θεωρείται άκυρη.

Γ. Σχέδια Ενισχύσεων σε Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Γης:

 

Γ.1 Σχέδιο Ενισχύσεων σε κυπριακές επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν με δικά τους έξοδα σε εκθέσεις του εξωτερικού

 

Χρηματοδότιση 50% των σχετικών εξόδων.

 

Δικαιούχοι είναι κυπριακές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (εξαιρούνται οι επιχειρήσεις ανάπτυξης γης).

 

Γ.2 Ενισχύσεις σε επιχειρήσεις Ανάπτυξης Γης οι οποίες συμμετέχουν με δικά τους έξοδα σε εκθέσεις του εξωτερικού

 

Χρηματοδότιση του 50% των σχετικών εξόδων.

 

Δικαιούχοι είναι κυπριακές επιχειρήσεις ανάπτυξης γης.

 

Γ.3 Ενισχύσεις σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών οι οποίες συμμετέχουν σε εκθέσεις υπηρεσιών στο εξωτερικό που διοργανώνει το Υπ. Εμπορίου

 

Καλύπτει μέχρι και το 85% των σχετικών εξόδων συμμετοχής.

 

Δικαιούχοι είναι κυπριακές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.

Δ. Σχέδια ενισχύσεων για τη Γεωργία:

 

Δ.1 Σχέδιο Ενισχύσεων προς Επιχειρήσεις που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς της Μεταποίησης ή/και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων, για Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις που πραγματοποιούνται στην Εσωτερική Αγορά και Τρίτες Χώρες

Καλύπτει το 50% για τα σχετικά έξοδα με ανώτατο ποσό στις €3.050 για κανονικά εκθέματα και €7.350 για ογκώδη εκθέματα.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι νομικά πρόσωπα (Κυπριακές επιχειρήσεις, Σύνδεσμοι και Ομάδες /Οργανώσεις/Ενώσεις Παραγωγών) που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης ή/και εμπορίας των γεωργικών προϊόντων εκτός των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Write a comment

Comments: 0