Επιβολή του μειωμένου συντελεστή 5% για την αγορά ή ανέγερση κατοικίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος Ν.73(Ι)/2012, που ισχύει από 8/6/2012, για επιβολή του μειωμένου συντελεστή 5% για την αγορά ή ανέγερση κατοικίας

 

Χρονικά όρια για την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από δικαιούχο πρόσωπο

 

Η Υπηρεσία Φ.Π.Α. υπενθυμίζει ότι υπεύθυνη δήλωση για επιβολή μειωμένου συντελεστή 5% για ανέγερση κατοικίας, ως κύριος και μόνιμος χώρος διαμονής, πρέπει να υποβάλλεται σε οποιοδήποτε στάδιο κατά τον χρόνο της ανέγερσης της κατοικίας. Η υπεύθυνη δήλωση για επιβολή μειωμένου συντελεστή 5% για αγορά κατοικίας, ως κύριος και μόνιμος χώρος διαμονής, πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλλεται ΠΡΙΝ να περιέλθει η κατοικία στην κατοχή του δικαιούχου προσώπου.

Write a comment

Comments: 0